Trang chủ / Introduce

Introduce

Overview Introduction

Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Thực nghiệm được thành lập từ 7/2017 theo quyết định số 1447/QĐ-ĐHTL trực thuộc Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi, là một tổ chức nghiên cứu, tư vấn, liên kết đạo tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của Trường Đại học Thủy lợi.

1- Organization Name

Tên giao dịch: Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Thực nghiệm

Tên giao dịch quốc tế: Center for Consulting and Experimental Reserch (CCER)

2- Our Vision, Mission and Strategy

– Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Thực nghiệm trở thành trung tâm hàng đầu ở phía Nam về đào tạo nâng cao năng lực, nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu, cung cấp dịch vụ khoa học – đào tạo – nghiên cứu thực nghiệm, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển đất nước và nâng cao uy tín của Trường trong lĩnh vực Thủy lợi.

– Trung Tư vấn và Nghiên cứu Thực nghiệm là nơi phục vụ cho sinh viên thực tập, thực nghiệm phục vụ mục tiêu đào tào và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của Đại học Thủy Lợi – Cơ sở 2.

3- Core Values

– Là trung tâm thực nghiệm, phục vụ sinh viên, nghiên cứu viên thực tập, ứng dụng các công nghệ cao trong nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa.

– Mở rộng uy tín và nâng cao vai trò của Trường đại học Thủy lợi khu vực phía Nam trong các lĩnh vực đào tạo, khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ ứng dụng thực nghiệm.

– Liên kết với các trung tâm, trường đại học, các tổ chức khác trong và ngoài nước.

– Tạo các nguồn thu cho Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi.

4- Our Mission

(1) Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu Thực nghiệm là đơn vị trực thuộc Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi, được Nhà trường đầu tư nguồn nhân lực, tài sản cố định và cơ sở vật chất; được hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật, nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

(2) Được tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Trung tâm; tham gia, phối hợp với các phòng, ban, bộ môn để đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo khác theo quy định của Trường;

(3) Được tự chủ ký kết các hợp đồng lao động trên cơ sở tuân thủ Luật Lao động và quy định của Trường cũng như các quy định khác của pháp luật;

(4) Được tự chủ ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh tế – xã hội và các cá nhân trong phạm vi các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

(5) Được tự chủ trao đổi, hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về những vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Trung tâm;

(6) Được tự chủ tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề trong phạm vi chuyên môn của Trung tâm;

(7) Được hưởng chế độ ưu đãi về thuế, tín dụng và các ưu đãi khác khi ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh theo Luật Khoa học và công nghệ;

(8) Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật;

(9) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

5- Functions and duties

5.1. Functions

Trung tâm là cơ sở trực thuộc Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi có chức năng: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn, liên danh, liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế,… trong các lĩnh vực chuyên môn của trường Đại học Thủy lợi và Cơ sở 2 và phục vụ sản xuất tại các địa phương nhằm thực hiện tốt phương châm đào tạo kết hợp với nghiên cứu khoa học và thực hành sản xuất để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

5.2 Our duties

(1) Về đào tạo

– Tham gia đào tạo đại học và sau đại học theo các hình thức chính quy, từ xa, vừa làm vừa học và ngắn hạn với các ngành và chuyên ngành của Cơ sở 2 Đại học Thủy lợi được phép tại khu vực theo quy định pháp luật.

(2) Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

– Xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế, xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, khu vực miền Nam thuộc nhiệm vụ của Cơ sở 2 Đại học Thủy lợi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật.

– Thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật, gồm:

+ Quy hoạch phát triển và quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước ở các lưu vực, tiểu lưu vực sông, vung, lãnh thổ trong khu vực;

+ Khí tượng, thủy văn; môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

+ Công nghệ dự báo, giám sát, cảnh báo và các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai (hạn hán, bao lụt, lũ quét, trượt lơ đất, xói lở bờ sông, bờ biển);

+ Kết cấu công trình, địa kỹ thuật, vật liệu và công nghệ xây dựng; lập các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về kết cấu công trình, địa kỹ thuật, vật liệu và công nghệ xây dựng trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, giao thông; xây dựng dân dụng và công nghiệp; cơ sở hạ tầng nông thôn;

+ Kỹ thuật xử lý nước, kỹ thuật môi trường; nghiện cứu môi trường đất, nước ở các vùng, lưu vực sông, hệ thống thủy lợi; đánh giá tác động môi trường chiến lược của các dự án đầu tư;

+ Mô hình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống thủy lợi và hệ thống cấp nước (bao gồm các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế);

+ Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, định mức hướng dẫn về thiết kế, thi công và quản lý khai thác công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật;

+ Công cụ tính toán trong khảo sát, thiết kế, lập kế hoạch xây dựng và quản lý khai thác công trình (khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn; tính toán thủy lực, thuy nông, địa kỹ thuật, kết cấu công trình, kỹ thuật vật liệu, lập tiến độ thi công).

(3) Tư vấn, dịch vụ

– Điều tra cơ bản, lập quy hoạch, khảo sát đo đạc và bản đồ; khảo sát địa chất công trình; địa chất thủy văn; báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập dự án đầu tư xây dựng; lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật; thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; hạ tầng kỹ thuật; xây dựng dân dụng và công nghiệp; giao thông phù hợp năng lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

– Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư, báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; giám sát thi công xây dựng công trình; giám sát khảo sát xây dựng; tư vấn kiểm định chất lượng, kiệm tra an toan công trinh xây dựng; thí nghiệm tổng hợp, thí nghiệm chuyện ngành; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn đấu thầu công trình thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; hạ tầng kỹ thuật; xây dựng dân dụng và công nghiệp; giao thông phù hợp năng lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

(4) Thi công các công trình

– Xây dựng có áp dụng tiến bộ công nghệ của Trung tâm thuộc lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; hạ tầng kỹ thuật; xây dựng dân dụng và công nghiệp; giao thông phù hợp năng lực của Trung tâm theo quy định của pháp.

(5) Hợp tác trong nước và quốc tế

– Liên danh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các dự án đào tạo , nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ tư vấn và đầu tư thuộc nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

(6) Tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh thuộc nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

(7) – Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

(8) – Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật;

(9) – Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

6- Office

Địa chỉ: Số 2 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh;

Số điện thoại: (84).28.66766679, Fax: (84).28.38400542;

Email: tttv-nctn@tlu.edu.vn

Website: http://tlus.edu.vn/trung-tam-tu-van-va-nghien-cuu-thuc-nghiem/

Trung tâm có thể mở Văn phòng đại diện, Chi nhánh khi có nhu cầu. Việc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tuân theo quy định của pháp luật.

7- Legal representative and charter capital

7.1. Legal representative

Giám đốc: PGS.TS Triệu Ánh Ngọc
Email: ngocta@tlu.edu.vn
Di động: 0902.789267

7.2. Charter capital

Vốn điều lệ của Trung tâm: 3.465.340.000 đồng, trong đó:
– Vốn cố định: 465.340.000 đ
– Vốn lưu động: 3.000.000.000 đ